لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/05/09 دوره : دهم شماره ثبت : 438 شماره اجلاسیه : 229 ترتیب چاپ : 1026 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، بهداشت و درمان

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/04/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 438
2 ›  1397/05/09 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1397/07/07 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1397/07/23 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
5 ›  1397/08/21 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 438
6 ›  1397/11/02 استرداد طرح/ لایحه پس از تصویب کلیات (تصویب)
یک شوری