طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/05/10 دوره : دهم شماره ثبت : 442 شماره اجلاسیه : 230 ترتیب چاپ : 1030 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/05/10 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری