طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/05/10 دوره : دهم شماره ثبت : 445 شماره اجلاسیه : 230 ترتیب چاپ : 1033 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/05/10 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری