طرح الحاق دو تبصره به ماده (119) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/06/14 دوره : دهم شماره ثبت : 466 شماره اجلاسیه : 241 ترتیب چاپ : 1088 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی فرعی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/06/14 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری