طرح تنقیح قوانین حوزه محیط زیست

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/06/13 دوره : دهم شماره ثبت : 461 شماره اجلاسیه : 240 ترتیب چاپ : 1082 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/06/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/07/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 461