طرح "الحاق یک بند به ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/07/03 دوره : دهم شماره ثبت : 471 شماره اجلاسیه : 443 ترتیب چاپ : 1104 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی فرعی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/07/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری