لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/07/08 دوره : دهم شماره ثبت : 476 شماره اجلاسیه : 245 ترتیب چاپ : 1116 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، اقتصادی ، امور داخلی کشور و شوراها

دفتر

اصلی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت فرعی :  مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/07/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/09/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 476
3 ›  1398/01/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 476