طرح "حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/09/06 دوره : دهم شماره ثبت : 499 شماره اجلاسیه : 499 ترتیب چاپ : 1201 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/09/06 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری