طرح "الحتق یک تبصره به بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/09/06 دوره : دهم شماره ثبت : 501 شماره اجلاسیه : 260 ترتیب چاپ : 1203 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/09/06 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری