طرح "الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/09/11 دوره : دهم شماره ثبت : 505 شماره اجلاسیه : 262 ترتیب چاپ : 1207 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات فرهنگی فرعی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/09/11 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری