تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 54

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
2 ›  1397/10/04 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1397/10/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
4 ›  1397/10/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
5 ›  1397/10/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
6 ›  1397/10/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
7 ›  1397/10/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
8 ›  1397/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
9 ›  1397/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
10 ›  1397/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
11 ›  1397/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
12 ›  1397/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
13 ›  1397/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
14 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
15 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
16 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
17 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
18 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
19 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
20 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
21 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
22 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
23 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
24 ›  1397/10/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
25 ›  1397/10/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
26 ›  1397/10/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
27 ›  1397/10/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
28 ›  1397/10/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
29 ›  1397/10/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
30 ›  1397/10/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
31 ›  1397/10/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
32 ›  1397/10/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
33 ›  1397/10/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
34 ›  1397/10/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
35 ›  1397/10/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
36 ›  1397/10/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
37 ›  1397/10/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
38 ›  1397/10/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
39 ›  1397/10/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
40 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
41 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
42 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
43 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
44 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
45 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
46 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
47 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
48 ›  1397/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
49 ›  1397/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
50 ›  1397/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
51 ›  1397/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
52 ›  1397/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
53 ›  1397/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
54 ›  1397/10/30 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525