طرح اصلاح قانون جرم سیاسی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/11/14 دوره : دهم شماره ثبت : 541 شماره اجلاسیه : 283 ترتیب چاپ : 1291 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  معاونت پژوهش های فرهنگی - اجتماعی ، معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی، معاونت پژوهش های سیاسی - حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/11/14 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری