طرح دفاتر اسناد رسمی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/11/16 دوره : دهم شماره ثبت : 544 شماره اجلاسیه : 285 ترتیب چاپ : 1297 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات اقتصادی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/11/16 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری