طرح اصلاح قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/12/20 دوره : دهم شماره ثبت : 553 شماره اجلاسیه : 301 ترتیب چاپ : 1333 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/12/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری