طرح تفسیر قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/01/18 دوره : دهم شماره ثبت : 561 شماره اجلاسیه : 304 ترتیب چاپ : 1353 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/01/18 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری