طرح تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات جنایتکاران جنگی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1383/07/29 دوره : هفتم شماره ثبت : 254 شماره اجلاسیه : 45 ترتیب چاپ : 459

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی

تعداد رکورد ها :‌

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 0

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی