طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/05/17 دوره : دهم شماره ثبت : 165 شماره اجلاسیه : 18 ترتیب چاپ : 187 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/05/17 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1395/09/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 165
3 ›  1395/11/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 165
4 ›  1396/05/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 165
5 ›  1396/05/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 165
6 ›  1396/05/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 165