[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»
تاریخ : 1395/09/13
دوره : دهم
شماره ثبت : 163

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»

تاریخ سند : 1395/09/13 شماره چاپ : 185