1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور
تاریخ : 1396/12/20

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور

چاپی : I-384.pdf I-384.pdf دست‌نویس : ID-384.pdf ID-384.pdf تاریخ سند : 1396/12/20 شماره چاپ : 859