[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح استفساریه چگونگی امهال وام
تاریخ : 1396/12/22

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح استفساریه چگونگی امهال وام

چاپی : MSH-366.pdf MSH-366.pdf تاریخ سند : 1396/12/22 شماره چاپ : 112986