[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح بند «ب» ماده(2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
تاریخ : 1397/09/25

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح بند «ب» ماده(2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

چاپی : 512..pdf 512..pdf دست‌نویس : ID-512.pdf ID-512.pdf تاریخ سند : 1397/10/03 شماره چاپ : 1224