[12] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [10]

11 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیمی فاقد پروانه بهره‌برداری
تاریخ : 1389/04/14

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیمی فاقد پروانه بهره‌برداری

چاپی : 41906378M-392-25798.pdf 41906378M-392-25798.pdf تاریخ سند : 1389/04/14

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1389/04/14 شماره نامه : 392/25798