[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح نظام جامع رسانه های همگانی
تاریخ : 1391/04/05

نسخه چاپی

عنوان : طرح نظام جامع رسانه های همگانی

چاپی : I-37.pdf I-37.pdf تاریخ سند : 1391/04/05 شماره چاپ : 41