‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نظام جامع رسانه های همگانی
تاریخ : 1391/05/01

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نظام جامع رسانه های همگانی

چاپی : G-37-12463.pdf G-37-12463.pdf تاریخ سند : 1391/04/05 شماره چاپ : 41

پیوست ها

1391/05/01 پیوست : G-37-12463-1.pdf G-37-12463-1.pdf