[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح حمایت از صنایع پیشرو در فناوری
تاریخ : 1391/09/19

نسخه چاپی

عنوان : طرح حمایت از صنایع پیشرو در فناوری

چاپی : I-191.pdf I-191.pdf دست‌نویس : ID-191.pdf ID-191.pdf تاریخ سند : 1391/10/24 شماره چاپ : 346