[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1336 و اصلاحات بعدی آن
تاریخ : 1392/02/28

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1336 و اصلاحات بعدی آن

چاپی : I-296.pdf I-296.pdf دست‌نویس : ID-296.pdf ID-296.pdf تاریخ سند : 1392/03/12 شماره چاپ : 574