‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح بند (2-3) قانون بودجه 1391 کل کشور به منظور تنظیم بازار خرید و فروش ارز
تاریخ : 1392/07/02

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح بند (2-3) قانون بودجه 1391 کل کشور به منظور تنظیم بازار خرید و فروش ارز

چاپی : C1-222.pdf C1-222.pdf تاریخ سند : 1392/07/07 شماره چاپ : 768

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 427