[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم
تاریخ : 1393/03/18

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم

چاپی : G-296-13710.pdf G-296-13710.pdf تاریخ سند : 1392/03/12 شماره چاپ : 574