[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/03/24

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : G-453-13734.pdf G-453-13734.pdf تاریخ سند : 1393/03/03 شماره چاپ : 1030