[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی
تاریخ : 1393/08/20

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی

تاریخ سند : 1393/08/18 شماره چاپ : 1262

پیوست ها

1394/01/31 اعاده شده از شورای نگهبان پیوست : G-524-13986-1.pdf G-524-13986-1.pdf