‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه ها
تاریخ : 1394/02/30

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح منع تشکیل و تبلیغ و عضویت در فرقه ها

چاپی : G-537-14269.pdf G-537-14269.pdf تاریخ سند : 1393/10/22 شماره چاپ : 1308