[12] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [10]

11 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی
تاریخ : 1394/02/23

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی

چاپی : 524-11126.pdf 524-11126.pdf تاریخ سند : 1394/02/23