[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی
تاریخ : 1393/08/28

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی

چاپی : 524-2584.pdf 524-2584.pdf تاریخ سند : 1393/08/28