[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد
تاریخ : 1395/04/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد

چاپی : I-153.pdf I-153.pdf دست‌نویس : ID-153.pdf ID-153.pdf تاریخ سند : 1395/04/30 شماره چاپ : 172

پیوست ها

1395/5/18- اصلاحیه 1 پیوست : I-153E1.pdf I-153E1.pdf