[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (42) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1395/06/09

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (42) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : C1-163.pdf C1-163.pdf تاریخ سند : 1395/06/27 شماره چاپ : 266

پیوست ها

1395/9/7-اصلاحیه 1جایگزین پیوست : C1-163E1J.pdf C1-163E1J.pdf
1395/7/5-اصلاحیه جایگزین پیوست : C1-163EJ.pdf C1-163EJ.pdf
1395/6/31-جایگزین پیوست : C1-136-J.pdf C1-136-J.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 272، 185