[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (42) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1395/06/31

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (42) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : P-163.pdf P-163.pdf تاریخ سند : 1395/06/31 شماره چاپ : 272

پیوست ها

1395/9/7-پیوست 3 پیوست : P-163P3.pdf P-163P3.pdf
1395/7/6- پیوست 2 پیوست : P-163P2.pdf P-163P2.pdf
1395/7/5- پیوست 1 پیوست : P1-163.pdf P1-163.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 266، 185