[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد
تاریخ : 1395/07/06

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد

چاپی : C1-153.pdf C1-153.pdf تاریخ سند : 1395/08/05 شماره چاپ : 334

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 333، 332، 173، 172