[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/07/30

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : 453-1256.pdf 453-1256.pdf تاریخ سند : 1393/08/11 شماره چاپ : 1256

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1255، 1030