‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/08/10

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : 453-1255.pdf 453-1255.pdf تاریخ سند : 1393/08/10 شماره چاپ : 1255

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1030