جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
464 طرح اصلاح ماده (43) قانون حمایت خانواده
» 1397/06/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/06/13
دوره : دهم
456 طرح الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم(مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)
» 1397/06/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/06/07
دوره : دهم
449 طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
» 1397/05/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/05/17
دوره : دهم
441 طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1397/06/12 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1397/05/09
دوره : دهم
436 لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی
» 1397/05/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/05/03
دوره : دهم
432 الحاق یک تبصره به ماده(2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1397/04/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/31
دوره : دهم
430 طرح پیش فروش ساختمان
» 1397/04/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/31
دوره : دهم
425 طرح اصلاح ماده (1117) قانون مدنی (مصوب 1314) و الحاق سه تبصره به آن
» 1397/04/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/12
دوره : دهم
424 طرح اصلاح مواد (1043) و (1044) قانون مدنی
» 1397/04/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/10
دوره : دهم
422 طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
» 1397/05/20 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1397/04/05
دوره : دهم