جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
505 طرح "الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
» 1397/09/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/09/11
دوره : دهم
490 طرح"اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی"
» 1397/08/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/08/02
دوره : دهم
483 طرح "اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران"
» 1397/07/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/15
دوره : دهم
482 طرح "اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی"
» 1397/08/30 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/07/15
دوره : دهم
481 طرح "استفساریه عدم شمول حکم ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/03/31 "
» 1397/07/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/15
دوره : دهم
480 طرح "اصلاح جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
» 1397/07/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/15
دوره : دهم
479 طرح "تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی"
» 1397/07/15 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/15
دوره : دهم
473 طرح "اصلاح ماده (1041) قانون مدنی اصلاحی مصوب 1381/04/01"
» 1397/07/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/07/04
دوره : دهم
464 طرح اصلاح ماده (43) قانون حمایت خانواده
» 1397/06/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/06/13
دوره : دهم
456 طرح الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم(مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)
» 1397/09/11 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/06/07
دوره : دهم