جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
459 طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/06/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/06/13
دوره : دهم
457 طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
» 1397/06/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/06/07
دوره : دهم
456 طرح الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم(مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)
» 1397/06/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/06/07
دوره : دهم
450 طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/05/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/05/17
دوره : دهم
436 لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی
» 1397/05/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/05/03
دوره : دهم
431 طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
» 1397/04/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/04/31
دوره : دهم
430 طرح پیش فروش ساختمان
» 1397/04/31 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/04/31
دوره : دهم
429 طرح اصلاح بند(هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/05/10 : استرداد طرح/ لایحه پیش از تصویب کلیات
1397/04/13
دوره : دهم
427 طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/04/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1397/04/13
دوره : دهم
417 طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم
» 1397/03/29 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/03/29
دوره : دهم