جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
494 طرح " اصلاح ماده(117) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی"
» 1397/08/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/08/13
دوره : دهم
478 طرح "نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها"
» 1397/08/29 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/07/11
دوره : دهم
467 طرح "عفو عمومی و تبدیل مجازات"
» 1397/07/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/01
دوره : دهم
466 طرح الحاق دو تبصره به ماده (119) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1397/07/17 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/06/14
دوره : دهم
451 طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1397/07/29 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1397/05/28
دوره : دهم
433 طرح اصلاح ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری
» 1397/07/07 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/05/02
دوره : دهم
414 طرح تسریع در تحویل لوایح مرتبط با مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط دولت
» 1397/09/06 : بایگانی
1397/03/23
دوره : دهم
408 طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی
» 1397/03/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/03/20
دوره : دهم
407 طرح ایجاد وزراء منطقه ای
» 1397/06/24 : بایگانی
1397/03/20
دوره : دهم
406 طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه فعالیت احزاب
» 1397/05/09 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/20
دوره : دهم