جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
478 طرح "نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها"
» 1397/07/11 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/11
دوره : دهم
467 طرح "عفو عمومی و تبدیل مجازات"
» 1397/07/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/07/01
دوره : دهم
466 طرح الحاق دو تبصره به ماده (119) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1397/07/17 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/06/14
دوره : دهم
451 طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1397/07/29 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1397/05/28
دوره : دهم
433 طرح اصلاح ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری
» 1397/07/07 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/05/02
دوره : دهم
414 طرح تسریع در تحویل لوایح مرتبط با مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط دولت
» 1397/04/31 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/23
دوره : دهم
408 طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی
» 1397/03/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/03/20
دوره : دهم
407 طرح ایجاد وزراء منطقه ای
» 1397/06/24 : بایگانی
1397/03/20
دوره : دهم
406 طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه فعالیت احزاب
» 1397/05/09 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/20
دوره : دهم
391 طرح الزام دولت به توقف مطالعه ، اجراء و توسعه طرحهای انتقال آب و سد سازی در حوضه های آبریز رودخانه ها ، تالاب ها و دریاچه های محلی بمدت پنج سال
» 1397/02/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/02/02
دوره : دهم