جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
409 طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران
» 1397/04/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/22
دوره : دهم
408 طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی
» 1397/03/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/03/20
دوره : دهم
407 طرح ایجاد وزراء منطقه ای
» 1397/03/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/03/20
دوره : دهم
406 طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه فعالیت احزاب
» 1397/03/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/03/20
دوره : دهم
405 طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو
» 1397/03/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/03/20
دوره : دهم
404 طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396 کل کشور
» 1397/04/04 : مصوبه مجلس شورای اسلامی (عدم اعمال نظرشورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام)
1397/03/08
دوره : دهم
403 طرح استفساریه درخصوص حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتی ها و پرداختی ها و نیز صورتهای مالی شهرداری ها توسط دیوان محاسبات کشور به استناد قانون دیوان محاسبات کشور واصلاحات بعدی آن
» 1397/03/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/03/06
دوره : دهم
402 طرح استفساریه درخصوص وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی به استناد بند(16) مواد(71) و (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ماده(30) آیین نامه مالی شهرداری ها
» 1397/04/26 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/06
دوره : دهم
401 طرح مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
» 1397/02/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/02/25
دوره : دهم
400 طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/02/27 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1397/02/25
دوره : دهم