جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
446 استفساریه بند(هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/07/07 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1397/05/16
دوره : دهم
445 طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
» 1397/05/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/05/10
دوره : دهم
444 طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی
» 1397/05/10 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/05/10
دوره : دهم
443 طرح اصلاح تبصره (14) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/06/06 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/05/10
دوره : دهم
442 طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1397/07/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/05/10
دوره : دهم
441 طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1397/06/12 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1397/05/09
دوره : دهم
440 طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار
» 1397/05/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/05/09
دوره : دهم
439 طرح الحاق یک تبصره به ماده (8)قانون هوای پاک
» 1397/06/10 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/05/09
دوره : دهم
438 لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون
» 1397/07/07 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1397/05/09
دوره : دهم
437 طرح تشکیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»
» 1397/07/15 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1397/05/07
دوره : دهم