جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
324 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1396/08/27 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/07/04
دوره : دهم
323 طرح اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
» 1396/07/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/07/04
دوره : دهم
322 لایحه اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
» 1396/10/30 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/07/04
دوره : دهم
321 طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1396/06/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/06/08
دوره : دهم
320 طرح اصلاح قانون شهرداری
» 1396/09/20 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/06/08
دوره : دهم
319 لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394)
» 1396/10/19 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/06/08
دوره : دهم
318 لایحه اجازه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
» 1396/10/10 : بایگانی
1396/06/08
دوره : دهم
317 لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351
» 1396/06/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1396/06/07
دوره : دهم
316 طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
» 1396/09/25 : بایگانی
1396/06/07
دوره : دهم
315 طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380
» 1396/10/23 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/06/06
دوره : دهم