جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16141 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنقیح قوانین حوزه معدن» 1397/08/20
16140 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم» 1397/08/14
15984-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» 1397/08/14
16139 بررسی مدیریت صید فانوس ماهیان در دریای عمان 1397/08/13
16133 نقش پژوهش های دولتی در فعالیت های نوآورانه شرکت ها (1): محورهای مهم سیاستی با نگاه به تجربه ایالات متحده 1397/08/13
16138 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» 1397/08/12
16137 تبیین نقش و جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی در نظام تأمین مالی نوآوری 1397/08/12
16135 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1397/08/12
16134 همپایی فناورانه (1): مفاهیم، الگوها و عوامل مؤثر بر آن 1397/08/12
15901-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون صدور چک» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/08/12