تغییرات سبد مصرفی خانوار پس از اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها

توضیحات
فایل : 15163.pdf 15163.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : هدفمندی، توزیع درآمد، خانوار زن سرپرست، سبد مصرفی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سهیلا پروین /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : خانم زهرا کاویانی /