فرش دستباف ایران، چشم انداز، چالش ها و راهکارهای برون رفت از رکود

توضیحات
فایل : 15251.pdf 15251.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : فرش دستباف، ایران

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سعید شجاعی /
مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
ناظر علمی : آقای هوشنگ محمدی / آقای فرید دهقانی /
متقاضی : محمداسماعیل سعیدی دهم، آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
ویراستار تخصصی : آقای محمد حسن معادی رودسری /