آسیب شناسی عملکرد اسناد خزانه اسلامی

توضیحات
فایل : 15542.pdf 15542.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اسناد خزانه اسلامی، اسناد خزانه، بدهی دولت، بازار بدهی، نرخ سود بانکی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدسعید موسوی /
ناظر علمی : آقای سیدعلی روحانی / آقای احمد شعبانی / آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی /
اظهارنظر کننده : آقای سیدمحمدرضا حسینی / آقای توحید آتشبار /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : وزارت امور اقتصادی و دارایی /
متقاضی : محمدرضا پورابراهیمی داورانی دهم، کرمان (راور / کرمان)