بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های 14 و 18 لایحه)

توضیحات
فایل : 15725.pdf 15725.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات اقتصاد بخش عمومی

برچسب ها

فارسی : لایحه برنامه ششم توسعه، هدفمند کردن یارانه ها، لایحه بودجه سال 1397

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای میثم پیله فروش / خانم سیده مریم موسوی / آقای سید حمیدرضا قریشی /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
همکاران : خانم مهتاب قره خانلو /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /