موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها

توضیحات
فایل : 15843.pdf 15843.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تحریم مالی، نظام بانکی، گزارشگری مالی، نظارت بانکی، IFRS، FSAP، AML، CFT

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای سیدعلی روحانی /
تهیه و تدوین : آقای حامد فرهمند معین /
ناظر علمی : آقای سیداحسان خاندوزی / آقای محمد قاسمی /
متقاضی : آقای علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) /